Informace o ochraně osobních údajů


Webové oznámení o ochraně osobních údajů týkající se souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely společnosti Belve s.r.o.        


Vážení klienti,

v tomto informačním memorandu bychom Vám rádi poskytli podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely. Na úvod bychom Vám rádi vysvětlili, proč jsme Vás požádali o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely. 

Hlavním účelem výše uvedeného zpracování je nabídnout vám aktuální informace o stávajících a nových produktech a službách a našich obchodních partnerech. Dalším cílem je poskytování časově omezených nabídek a praktických informací, a to v písemné nebo elektronické podobě. Snažíme se vytvářet nabídky na míru na základě segmentace a profilování a předkládat vám pouze relevantní nabídky produktů a služeb, abyste nebyli zahlceni nabídkami produktů, které již máte k dispozici nebo které neodpovídají vašim potřebám.

Vzhledem k tomu, že dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je nutné, abychom od vás získali nový souhlas, který bude v souladu s novými požadavky.

Přečtěte si prosím níže uvedené informace o zpracování osobních údajů, které jsme připravili formou otázek, aby toto informační memorandum bylo co nejpřehlednější a nejpraktičtější z hlediska vyhledávání informací. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k souhlasu, který jste poskytli, zavolejte prosím na naši infolinku 032-7763363 nebo napište na e-mail: [email protected].

1. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správce osobních údajů je společnost, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Pro marketingové účely je správcem vašich osobních údajů společnost BELVE s.r.o.

2. Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?

Pro marketingové účely zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které nám pomáhají identifikovat nabídky produktů a služeb, které by vás mohly oslovit a uspokojit vaše potřeby.

 • Základní identifikační údaje - jméno, sídlo, datum narození, adresa bydliště.
 • Kontaktní údaje - telefonní číslo, e-mailová adresa.
 • Sociodemografické údaje - statistické údaje o věku, pohlaví, vzdělání, povolání, počtu dětí.
 • Informace o využívání produktů a služeb - jaké služby jste u nás v minulosti využívali, informace o využívání online zákaznického prostoru. Na základě těchto informací vám můžeme doporučit vhodné produkty a služby.
 • Informace ze záznamů telefonních hovorů nebo jiných interakcí s vámi, jako jsou e-maily, chat, SMS zprávy.
 • Geolokační údaje - geolokační údaje z webového prohlížeče. Tyto údaje lze obvykle použít k doporučení kontaktu na nejbližšího makléře nebo pobočku.

3. Jaké jsou zdroje osobních údajů?

Osobní údaje uvedené v předchozím odstavci získáváme přímo od vás. Tyto osobní údaje uvádíte v klientské smlouvě nebo na jiných dokumentech.

Osobní údaje mohou pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí, jako je například obchodní rejstřík. Vaše osobní údaje mohou pocházet také od třetích stran, které jsou oprávněny s nimi nakládat.

4. Pro jaké účely jste souhlas udělili?

Poskytli jste svůj souhlas pro marketingové účely, které zahrnují následující činnosti:

 • nabídka produktů a služeb. Nabídky vám můžeme poskytovat na základě vašeho souhlasu v elektronické podobě, zejména prostřednictvím e-mailu nebo zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla, prostřednictvím webové klientské zóny, písemně nebo telefonicky,
 • automatizované zpracování osobních údajů za účelem přizpůsobení obchodní nabídky vašim individuálním potřebám,
 • průzkumy trhu a průzkumy spokojenosti zákazníků s používanými produkty a službami.


Souhlas poskytnutý pro marketingové účely je dobrovolný. Je však nezbytný k tomu, abychom vám mohli zasílat individuální nabídky produktů a služeb a našich obchodních partnerů. Bez tohoto souhlasu vám nemůžeme poskytovat individuální nabídky produktů a služeb.

5. Proč dochází k profilování a automatizovanému rozhodování?

Naše společnost se snaží poskytovat vám individuálně přizpůsobené nabídky produktů a služeb. Z tohoto důvodu profilujeme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. K tomuto účelu používáme automatizované informační systémy, webové aplikace nebo kalkulačky. V souladu s tím vám zasíláme personalizované zprávy a nabídky produktů a služeb naší společnosti.

Automatické vyhodnocování (profilování) osobních údajů nám pomáhá lépe poznat vás a vaše potřeby, odhadnout budoucí kroky a podle toho přizpůsobit naše produkty a služby.

6. Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Svůj souhlas jste společnosti udělili na dobu trvání smluvního vztahu a na dalších 10 let od ukončení takového smluvního vztahu nebo do doby, než svůj souhlas odvoláte.

Pokud nejste nebo se nestanete klientem společnosti, váš souhlas bude platný po dobu 10 let od data jeho udělení nebo do doby, než jej odvoláte.

Po uplynutí příslušné doby budou vaše osobní údaje vymazány, ale pouze v rozsahu a pro účely, pro které není souhlas vyžadován ze zákona.

7. Kdo jsou naši obchodní partneři?

Svým souhlasem jste také vyjádřili souhlas s nabídkami produktů a předáváním osobních údajů našim vybraným obchodním partnerům. Naši obchodní partneři rovněž dodržují naše zásady ochrany osobních údajů a uzavřeli jsme s nimi smlouvu o zpracování údajů.

8. Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

Při zpracování údajů pro marketingové účely mohou mít k vašim údajům přístup i další subjekty, které zpracovávají osobní údaje jako tzv. zprostředkovatelé, jejichž úkolem je poskytovat společnosti služby. Může se jednat například o externí společnosti, které spravují naše systémy nebo jiné služby zajišťující řádný chod společnosti a zpracování osobních údajů pro marketingové účely. S těmito zpracovateli jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, na základě které jsou rovněž povinni dodržovat přísná pravidla ochrany osobních údajů.

9. Jaká jsou vaše práva při zpracování osobních údajů?

Řádné zpracování vašich osobních údajů je pro společnosti ve Slovenské republice důležité a jejich ochrana je samozřejmostí. Při zpracování vašich osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

Informace o zpracování vašich osobních údajů

Informace obsahují zejména: identifikační a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně odpovědné osoby, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předávání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchovávání osobních údajů, oprávněné správce, seznam vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace o tom, zda a jak probíhá automatizované rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, máte právo na přístup k informacím o zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, době uchovávání osobních údajů, jakož i k informacím o svých právech, právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informacím o zdroji osobních údajů, informacím o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informacím a zárukám v případě předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Zpracováváme vaše zastaralé nebo nepřesné osobní údaje? Změnili jste například adresu svého bydliště? Informujte nás o tom a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých zákonem stanovených případech jsme povinni vaše osobní údaje na váš pokyn vymazat. Každá taková žádost však podléhá individuálnímu posouzení, neboť společnost BELVE s.r.o. má rovněž povinnost nebo oprávněný zájem osobní údaje uchovávat.

Právo na omezení zpracování

Pokud si přejete, aby byly vaše osobní údaje zpracovávány pouze pro nezbytně nutné zákonné účely, nebo pokud si přejete osobní údaje zablokovat.

Právo na přenositelnost údajů̌

Pokud si přejete, abychom vaše osobní údaje předali jiné společnosti, předáme vaše osobní údaje ve vhodném formátu subjektu, který určíte, pokud nám v tom nebrání žádné právní nebo jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, kontaktujte nás a požádejte nás o vysvětlení nebo nápravu nevhodného stavu. Můžete také přímo vznést námitku proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Se svou stížností týkající se zpracování osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky se sídlem na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde můžete uplatnit svá práva a jsou za jejich uplatnění účtovány poplatky?

Jednotlivá práva lze uplatnit telefonicky na čísle společnosti 00421-32-7763363, zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla společnosti nebo na korespondenční adresu BELVE s.r.o. Holubyho 295, 916 01, Stará Turá.

Veškeré informace a prohlášení o právech, která uplatňujete, poskytujeme zdarma.

Jak brzy můžete očekávat odpověď od společnosti?

Naše připomínky a veškeré informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce. O prodloužení vás budeme informovat včetně důvodů.

10. Jak můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na zásadě dobrovolnosti. To znamená, že jej můžete kdykoli odvolat. Nepřejete si nadále dostávat nabídky produktů a služeb a našich obchodních partnerů? Je nám líto, ale vaše rozhodnutí plně respektujeme.


Co by mělo odvolání souhlasu obsahovat?

 • Kdo se odvolává. Uveďte prosím své jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, abychom vás mohli identifikovat.
 • Koho oslovujete. Svůj apel můžete adresovat všem partnerům, nebo pokud si přejete nadále zasílat nabídky vybraným partnerům, uveďte pouze ty partnery, kterým chcete nebo nechcete umožnit, aby vás dále kontaktovali.
 • Informace o tom, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje. Pokud si přejete dostávat pouze vybrané nabídky, uveďte prosím, o jaké nabídky se jedná, abychom vám mohli vyhovět.
 • Váš vlastnoruční podpis.


Jak mohu odvolání odeslat?

 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely můžete zaslat písemně, abychom měli o vašem odvolání řádný záznam. Nezapomeňte odvolání podepsat.
 • Písemným prohlášením zaslaným na adresu sídla nebo na korespondenční adresu společnosti.